Start szkoła promująca zdrowie

PostHeaderIcon Szkoła promująca zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

W roku 2007 nasze Gimnazjum  otrzymało  status Szkoły Promującej Zdrowie, w której społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i rodzice podejmują wspólne działania tworząc lepsze warunki nauki i pracy, podnoszące świadomość  zdrowotną oraz kształtując nawyki zdrowego stylu życia .

Najważniejsze działania jakie podjęliśmy w ostatnich 3 latach w ramach realizacji programu szkoła promująca zdrowie dla usuwania naszych problemów priorytetowych:

 

 

Integrując społeczność szkolną  zorganizowaliśmy Czerwcowy Festyn Rodzinny ,,Moda na zdrowie? w roku 2014 oraz  Rodzinny Festyn na Lodzie w 2015r.

Pozyskiwaliśmy  wiedzę i  nowych sojuszników opracowując z uczniami własny projekt na lata 2013-2015 w ramach  programu Sanepidu,, Znajdź właściwe rozwiązanie?, który dotyczy profilaktyki antynikotynowej. Uczniowie naszego gimnazjum spotykali się z fachowcami z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie podczas realizacji zadań kolejnych edycji  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Trzymaj Formę? (2013-2015). Wspomagając naszych sojuszników przeprowadziliśmy w latach 2013-2015  dwanaście Zbiórek Żywności zorganizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie. Wspólne organizowaliśmy różnego typu przedsięwzięcia prozdrowotne dla społeczności szkolnej. Opracowaliśmy program własny zakończony happeningiem ?Czytanie nie szkodzi owoce również. Poczęstuj się.? Po analizie wyników testów przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną wdrożyliśmy zadania szwajcarsko-polskiego projektu KIK 34 ?Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej.? Rozwiązując problemy przygotowania młodych ludzi do życia  i funkcjonowania w środowisku szkolnym zrealizowaliśmy zadania programu ?Szkoła Promująca Bezpieczeństwo?  i uzyskaliśmy- certyfikat warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w 2013 r. Dbaliśmy o utrzymanie higieny otoczenia poprzez uczestnictwo  w Sprzątaniu Świata, sadzeniu żonkili na posesji szkoły oraz tworzeniu szkolnego lapidarium, co ukończyło się certyfikatami ,,Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej? i ,,Zielonej Flagi.?

Promowaliśmy aktywność fizyczną w szkole oraz środowisku lokalnym, organizując liczne imprezy sportowe i zacieśniając współpracę z innymi szkołami i przedszkolami.

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy starania o uzyskanie przez nasze Gimnazjum Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Koordynator szkolny : Agnieszka Tomaszewska Dyrektor szkoły : Elżbieta Górka

Skład  Zespołu do spraw promocji zdrowia

Dyrektor gimnazjum: Elżbieta Górka

Kierownik gospodarczy: Joanna Nagrodzka

Sekretarka szkoły: Katarzyna Wałdoch

Nauczyciel biologii , szkolny koordynator: Agnieszka Tomaszewska

Nauczyciel bibioteki: Anna Kuskowska-Smułka

Nauczyciel języka angielskiego: Anna Zduńczyk

Nauczyciel języka angielskiego: Krzysztof Zawilski

Nauczyciel języka angielskiego:Danuta Fuchs

Nauczyciel chemii: Danuta Czułowska

Nauczyciel fizyki: Ewa Lech

Nauczyciel języka polskiego: Elżbieta Mika

Nauczyciel matematyki: Grzegorz Żokowski

Nauczyciel w-f: Katarzyna Szymocha Młodzianowska,

Nauczyciel informatyki, techniki oraz w-f:Mariusz Bednarski

Pedagog szkolny: Marzanna Buszmak

Pedagog szkolny, nauczyciel wdż i plastyki: Krystyna Moszczyńska

Uczniowie: dziewczęta z klasy II D

Zgodnie z zasadami ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie dokonaliśmy  autoewaluacji swoich działań w zakresie czterech standardów SzPZ, dokonaliśmy oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w szkole oraz podejmowanych działań dla umacniania zdrowia,                              z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE

WYNIKI AUTOEWALUACJI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GIMNAZJUM NR 7 IM.IGNACEGO KRASICKIEGO W OLSZTYNIE

STANDARD PIERWSZY

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają  uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia  oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

Barbara Woynarowska

Podsumowanie wyników w standardzie pierwszym

 

Średnia liczba punktów dla standardu pierwszego (dla 4 wymiarów): 4,8

Mocne strony szkoły w zakresie standardu I

 

W koncepcji pracy szkoły zapisano, że: szkoła realizuje program SzPZ.

Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną sprawą w szkole.

W zespole promocji zdrowia są przedstawiciele: dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców.

Dyrekcja wspiera działania w zakresie promocji zdrowia.

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia został powołany przez dyrektora na wniosek zespołu promocji zdrowia.

Członkowie dyrekcji szkoły i szkolnego zespołu promocji zdrowia uczestniczyli w szkoleniach dotyczących SzPZ w ostatnich 3 latach.

Zorganizowano wewnętrzne szkolenia (doskonalenie) na temat SzPZ dla rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w ostatnich 3 latach.

Uczniom wyjaśnia się, co oznacza SzPZ.

Rodzicom uczniów wyjaśnia się, co to znaczy, że szkoła ich dziecka jest SzPZ.

Na stronie internetowej szkoły jest zakładka poświęcona SzPZ, zawierająca aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat.

Tablica informująca o programie SzPZ jest umieszczona widocznym i powszechnie dostępnym miejscu szkoły i zawiera aktualne informacje.

W 3 ostatnich latach opracowano roczne plany działań w zakresie promocji zdrowia i ich ewaluacji.

Zapisy planów działań i ich ewaluacji są zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce.

W ostatnich 3 latach sporządzono raporty z ewaluacji procesu i wyników działań w zakresie promocji zdrowia zgodne z zasadami przyjętymi w SzPZ w Polsce.

Problem priorytetowy dla standardu pierwszego:

  • Nie w pełni zdiagnozowane oczekiwania pracowników szkoły w kwestii potrze z zakresu promocji ich zdrowia.
  • Niewystarczający udział pielęgniarki szkolnej w realizacji działań przewidzianych w projekcie SzPZ.

STANDARD DRUGI

Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu  uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów

Magdalena Woynarowska-Sołdan

 

Podsumowanie wyników w standardzie drugim

 

Średnia liczba punktów dla standardu drugiego dla wszystkich badanych grup: 4,3

Mocne strony szkoły w zakresie standardu II

Nauczyciele dostrzegają mocne strony uczniów.

Nauczyciele pomagają uczniom w kłopotach i trudnościach

Relacje między nauczycielami są dobre.

Nauczyciele czują się lubiani przez uczniów.

Większość uczniów przestrzega ustalonych reguł.

Rodzice współpracują ze szkołą.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie są życzliwi dla pracowników szkoły.

Rodzice bardzo wysoko oceniają ogólną atmosferę w szkole ich dzieci.

Problem priorytetowy dla standardu drugiego:

 

  • Nieliczne przypadki niewłaściwych zachowań uczniów wobec siebie.

Pojawiające się przypadki wyobcowania uczniów

 

STANDARD TRZECI

Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczyciel i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska

 

Podsumowanie wyników w standardzie trzecim

 

Średnia liczba punktów dla standardu trzeciego (dla 4 wymiarów): 4,8

Mocne strony szkoły w zakresie standardu III

W zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosowane są metody aktywizujące.

Realizacja edukacji zdrowotnej omawiana jest w czasie posiedzenia rady pedagogicznej w każdym roku szkolnym.

Tematy dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej są uwzględniane w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

 

Na godzinach z wychowawcą omawiane są tematy dotyczące zdrowia.

 

Nauczyciele WF pełnią wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej w szkole.

W ramach lekcji WF realizowany jest blok ?edukacja zdrowotna?.

Dostępne są publikacje i materiały dotyczące organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej zgodnej z podstawą programową.

Uczniowie mogą proponować tematy z zakresu edukacji zdrowotnej, które ich interesują.

Rodzice są informowani o realizacji edukacji zdrowotnej i innych programów dotyczących zdrowia  w szkole oraz są pytani, jakie tematy powinny być omawiane z uczniami.

 

Szkoła podejmuje działania w zakresie edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

 

W zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej stosowane są metody aktywizujące.

 

Edukacja zdrowotna jest powiązana ze szkolnym programem profilaktyki i nauczyciele uczestniczą  w realizacji tego programu.

 

W szkole korzysta się z pomocy specjalistów w realizacji wybranych tematów powiązanych                z realizacją podstawy programowej.

Realizowane w szkole programy dotyczące zdrowia i programy profilaktyczne zaoferowane przez instytucje zewnętrzne to programy o sprawdzonej skuteczności, dostosowane do potrzeb uczniów i powiązane z podstawą programową.

 

Dokonuje się ewaluacji wyników programów dotyczących zdrowia po zakończeniu ich realizacji.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły uczestniczyli w ostatnich 3 latach w szkoleniach i zajęciach dotyczących ich zdrowia.

 

Nauczyciele uważają, że realizacja edukacji zdrowotnej uczniów jest dla nich okazją do refleksji nad własnym stylem życia i dbałością o zdrowie.

 

Problem priorytetowy dla standardu trzeciego:

  • Za mało spotkań uczniów z ludźmi, którzy promują zdrowy styl życia, np. maratończykami, dietetykami, trenerami osobistymi.

Niedostatecznie częste zasięganie opinii uczniów na temat przeprowadzonych zajęć  z zakresu edukacji zdrowotnej.

STANDARD CZWARTY

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu  uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

Bożena Jodczyk, Grażyna Skoczek, Katarzyna Stępniak, Valentina Todorovska-Sokołowska

 

Podsumowanie wyników w standardzie czwartym

Średnia liczba punktów dla standardu czwartego (dla 5 wymiarów): 4,6

 

Mocne strony szkoły w zakresie standardu IV

Stołówka szkolna jest urządzona estetycznie, możliwe jest spożycie ciepłego posiłku bez pośpiechu.

W szkole jest odpowiednio wyposażone i wykorzystywane pomieszczenie do indywidualnej, spokojnej pracy nauczycieli.

W szkole jest pomieszczenie do spotkań indywidualnych nauczycieli z rodzicami uczniów.

W szkole jest odpowiednio wyposażone pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi.

W szkole jest pomieszczenie dla pielęgniarki szkolnej (gabinet profilaktyczny) i ustalony jest czas jej pracy w szkole.

Stoły i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów; uczniowie są informowani o numerze mebli dla nich właściwym.

Jakość oraz stan techniczny krzeseł i stołów dla nauczycieli są dobre.

Szkoła jest czysta.

Toalety i umywalnie są czyste, stale dostępny jest papier toaletowy i mydło, jednorazowe ręczniki.

Wszystkie przerwy międzylekcyjne (poza tzw. długą przerwą) trwają nie krócej niż 10 minut.

Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole, zwłaszcza w czasie przerw międzylekcyjnych.

Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na powietrzu.

Dokonywana jest diagnoza potrzeb uczniów w zakresie aktywności fizycznej i wykorzystywane są ich propozycje w planowaniu obowiązkowych lekcji WF, zajęć do wyboru i pozalekcyjnych.

Istnieje oferta zajęć do wyboru dla uczniów w ramach obowiązkowych zajęć WF.

Dokonuje się okresowej analizy rozmiarów i przyczyn absencji uczniów na lekcjach WF oraz podejmowane są działania dla zwiększenia  uczestnictwa  uczniów w lekcjach WF i ograniczenia liczby zwolnień z tych lekcji.

Sprawy związane z aktywnością fizyczną i uczestnictwem uczniów w zajęciach WF są omawiane na zebraniach z rodzicami; rodziców zachęca się do organizacji/udziału w imprezach w szkole związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem.

Prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów jej potrzebujących.

Nauczyciele WF współpracują z pielęgniarką szkolną w zakresie kwalifikacji lekarskiej uczniów do zajęć WF i dostosowują formy zajęć do potrzeb i możliwości uczniów z chorobami przewlekłymi, w tym z otyłością.

W ocenianiu uczniów na zajęciach WF bierze się pod uwagę ich systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, zaangażowanie, aktywność na lekcjach i postępy, a nie tylko wyniki testów sprawności fizycznej i innych sprawdzianów.

Organizowane są ciepłe posiłki szkolne dla uczniów z wykorzystaniem zasad racjonalnego żywienia.

Organizuje się dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji.

W czasie uroczystości, imprez, zebrań w szkole i w klasach (np. imieniny, urodziny uczniów) oferowane są warzywa, owoce, a ograniczane słodycze.

 

Problem priorytetowy dla standardu czwartego:

  • Niedostateczna pomoc szkoły w zakresie żywienia młodzieży.
  • Niewystarczająca dla wszystkich uczniów ilość szafek.

Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole;

  • Średnia liczba punktów: 4,4
Problem priorytetowy: Niedostatecznie wyrobione prawidłowe nawyki żywieniowe

Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

  • Średni odsetek odpowiedzi ?tak?:  4,2

Co odróżnia nas jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół, które nie podejmują takich działań?

 

Gimnazjum nr 7 w Olsztynie jako szkołę promującą zdrowie wyróżnia z pewnością nawyk podejmowania licznych działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi. Udało nam się uświadomić młodzież jak ważny jest codzienny ruch i prawidłowe odżywianie. Uczniowie polubili wodę mineralną i świeżo przyrządzane kanapki. Uczniowie i nauczyciele stopniowo akceptują zmiany w asortymencie sklepiku szkolnego i zmieniają niewłaściwe nawyki żywieniowe. Zwiększyła się znacznie liczba osób przyjeżdżających do szkoły rowerem lub przychodzących pieszo. Dokupiono pięć nowych stojaków rowerowych. Na lekcjach wychowania fizycznego jest bardzo mała absencja. Wielu uczniów polubiło aktywność ruchową i nawet zdecydowało się na uprawianie lekkoatletyki, pływania, strzelectwa, piłki nożnej, szczypiorniaka czy unihokeja. W ostatnich latach powstawały klasy sportowe: pływacka, lekkoatletyczna oraz piłki ręcznej. Nasi uczniowie mają do dyspozycji sale gimnastyczne, w tym salę widowiskowo sportową ,,Urania?? oraz zajęcia na basenie w Aquasfera. Co roku organizowane są wyjazdy integracyjne dla klas I z bogatym programem rekreacyjno - sportowym z elementami pedagogizacji na temat zdrowego stylu życia. Nauczyciele walczą z wypaleniem zawodowym oraz stresem podczas wspólnych wycieczek, spływów kajakowych, wyjść do teatru oraz licznych szkoleń dotyczących tego problemu. Zmniejszyła się liczba uczniów palących. Corocznie organizowane są Rodzinne festyny osiedlowe pod hasłami prozdrowotnymi i ekologicznymi. Przeprowadzono remont sanitariatów w pionie zachodnim, przebudowę kuchni i stołówki na większą i nowocześniejszą, remont gabinetu opieki przedmedycznej oraz 13 sal lekcyjnych. Pięknie odnowiono blok sportowy, sale gimnastyczne, szatnie w-f i prysznice. Zamontowano krzesełka na korytarzach szkolnych oraz dzwonki  w postaci melodyjki. W szkole jest bardzo czysto i przyjemnie. Obowiązują zasady aktywnej   i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne i społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.


GODŁO NARODOWE

FACEBOOK

Olszty-portal miejski

Licznik odwiedzin
403280