Start Regulaminy

PostHeaderIcon Regulaminy

REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GIMNAZJUM nr 7 w OLSZTYNIE

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

 • wypożyczając je do domu
 • czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni szkolnej (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 

2.  Zbiorów kaset video i DVD nie wypożycza się uczniom, rodzicom (mogą z nich

korzystać jedynie nauczyciele).

3. Zasady wypożyczeń z wypożyczalni i korzystania z czytelni regulowane są odrębnymi regulaminami, zatwierdzonymi do realizacji przez dyrektora szkoły.

4. Godziny otwarcia biblioteki są podane na drzwiach wejściowych biblioteki (są ?elastyczne? i dopasowane do potrzeb czytelników).

5. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza:

  • nie wolno wnosić jedzenia, picia, teczek i plecaków oraz okryć zewnętrznych    płaszcze, kurtki, parasole),
  • wchodząc do czytelni z zeszytem, własna książka należy zgłosić to nauczycielowi   bibliotekarzowi,
  • korzystając z czytelni zapisują się w specjalnie do tego przygotowanym zeszycie,  swoje imię, nazwisko, cel odwiedzin, tytuł czytanej prasy, książki lub inny rodzaj wykonywanej pracy,
  • po zakończonej pracy odkładamy książki lub prasę na właściwe miejsce i    odpowiednio ustawiamy krzesło,
  • opuszczamy pomieszczenie czytelni po wybrzmieniu pierwszego dzwonka.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres jednego miesiąca, większą ilość należy ustalić z nauczycielem bibliotekarzem.

7. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem. Aby przedłużyć termin należy przynieść wypożyczoną książkę.

8. Po wypożyczeniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książki i poinformować o nich bibliotekarza.

9. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

10. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taka sama lub inna książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych należy zwrócić do biblioteki.

 

 

NAUCZYCIELE I POZOSTALI PRACOWNICY

1. Z księgozbioru mogą korzystać wszyscy nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 7   w Olsztynie, studenci odbywający praktyki w naszej szkole oraz rodzice uczniów.

2. Czytelnicy mogą wypożyczać książki w następujących limitach:

 • nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum ? bez ograniczeń ilościowych, zwrot wypożyczeń ? po wykorzystaniu,
 • rodzice i studenci ? w ilości i czasie uzgodnionym z bibliotekarzem.

3. Po upływie ustalonego terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po  prolongatę, należy to uzgodnić z bibliotekarzem.

4. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić nauczycielowi w bibliotece i uzgodnić rodzaj ekwiwalentu.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z INTERNETOWEGO CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy głównie do celów edukacyjnych.

2. Z ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, personel szkoły oraz rodzice uczniów

3. Z ICIM można korzystać przed zajęciami lekcyjnymi ( od godz. 8.00 ), po lekcjach bądź w czasie lekcji w przypadku, kiedy uczeń nie ma w tym czasie zajęć.

4. Podczas przerw uczniowie nie mogą korzystać z komputerów (chyba, ze istnieje konieczność skorzystania z komputera w celach edukacyjnych, na prośbę nauczyciela itd.).

5. W ICIM zabrania się używania: telefonów komórkowych, MP3, MP4, słuchawek, odtwarzaczy CD itp.

6. W pomieszczeniach ICIM nie spożywamy posiłków i napojów.

7. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza uczeń może wykorzystać komputer do innych celów niż edukacyjne, np.: gry komputerowe, portale komunikacyjne.

 

 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 6/2015

 

Regulamin

korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN

w Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Wstęp:

1.

Regulamin opracowano w celu określenia szczegółowych warunków korzystania z  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie i zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu ich używania.

2.

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z niniejszym Regulaminem.

 

3.

1. Regulamin ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1 gimnazjum,

b) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1,2 gimnazjum,

c) w roku szkolnym 2017/2018 do uczniów klas 1,2 i 3 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 Regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy ?Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN?, zwany dalej Regulaminem, reguluje:

a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b) tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z Regulaminem korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji oraz potwierdzenia odbioru.

4. Podręczniki wypożyczane uczniom, nauczyciel bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.

5. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki oraz materiały edukacyjne, mające postać papierową,

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie protokołu.

2. Biblioteka udostępnia folię przeznaczoną do obłożenia podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

Użytkownicy podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, w klasach objętych programem bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani w bibliotece szkolnej na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 16 września danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

4. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręcznika, o której mowa w dalszej części Regulaminu.

5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne.

2. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów prawnych i uczniów, aby sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

4. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem i  wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny. /Załącznik nr 1/.

 

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w  Gimnazjum nr 7 w Olsztynie, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik i materiały edukacyjne.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Każdy uczeń po wypożyczeniu z biblioteki podręczników, materiałów edukacyjnych oraz  materiałów ćwiczeniowych powinien sprawdzić ich stan i kompletność  oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez założenie na każdy egzemplarz okładki z folii, w celu zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.

2. Przez cały okres użytkowania uczeń dba o podręczniki oraz właściwe i czyste ich obłożenie.

3. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach (można zaznaczać tylko ołówkiem).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

4. Zniszczony podręcznik lub  materiał edukacyjny rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odkupić.

 

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia okupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

3. Zapisu ustępu 2 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

 

1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Rodzice/opiekunowie prawni na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym Regulaminu na każde ich życzenie.

4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym folii w celu obłożenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

5. Sprawy sporne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

6. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

7. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN.

 

 

 

 

??????????????                                          Olsztyn, ?????????..

 

Pieczęć szkoły

OŚWIADCZENIE UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

KLASA I ?..

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN. Ponoszę pełną odpowiedzialność za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością szkoły. Zobowiązuję się do obłożenia podręczników, materiałów edukacyjnych, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.

 

L. P.

IMIĘ I NAZWISKO UCZENNICY/UCZNIA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

UWAGI

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

GODŁO NARODOWE

FACEBOOK

Olszty-portal miejski

Licznik odwiedzin
403279